TINH CHỮ 4   Leave a comment

         TINH CHỮ 4

01. Làm được, nước hưng.
02. Sáng tạo đạo trời.
03. Phát minh, sinh sáng.
04. Sáng chế bế mạnh giàu.
05. Tu lười, người ít.
07. Sửa mình, minh sáng.
08. Sầu, cầu họa.
09. Đất cây, mây gió.
10. Trong quá, cá chết.
11. Cho, kho báu.
12. Phúc san, tràn phúc.
13. Phúc, phục vụ người.
14. Cho trước, được sau.
15. So bì được mất chi li
      Người mà như thế bỏ đi, chớ dùng.
16. Khó, có dễ trong.
17. Bất mãn, nạn to.
18. Con người với nước gống nhau
       Làm trong thì khó, đục ngàu dễ không.
19. Nén giận, hối hận không.
20. Nước lọc, ngọc mài.
21. Trong lọc, học thông.
22. Dốt, nhốt đời.
23. Sách mách đường đi.
24. Cây thầy thuốc.
25. Ngã đau, mau biết.
26. Nhường cơm, thơm lòng.
27. Cứu nạn, vạn phúc.
28. Lật lọng, hỏng đời.
29. Ăn tham, làm nhác.
30. Ăn bẩn, nhận buồn.
31. Ăn bám, hãm đời.
32. Ăn gian, an mất.
33. Âu yếm, chiếm tình.
34. Yêu, siêu kết.
35. Quá khen, khăn đen bịt mắt.
36. Vô ơn chẳng hơn súc vật.
37. Gỗ tốt, cột rường.
38. Đức nhân, dân cần.
39. Đức tài, ai cũng chọn.
40. Hiếu thiếu, chẳng người.
41. Tín, vịn đi xa.
42. Tín nhiệm tiệm vàng.
43. Đức, sức sống.
44. Trí, lý tình theo.
45. Nước mắt vắt đau.
46. Ngắn đo dài, sai đúng đo.
47. Hoa hái, trái không.
48. Vui phố, nhớ rừng.
49. Ác ngã, chả ai nâng.
50. Thức thời, đời mạnh.
51. Sống vì mình, vô minh.
52. Sông vì mình, súc sinh không
       Hãy trông tàu ngựa, hãy trông ong bầy.
53. Ăn, an dân cần trước.
54. Ảo tưởng, hưởng viễn vông.
55. Kẻ cắp tự đắp mồ mình.
56. Đàn ngân lời của thiên thần
       Đổi đời, nghe tiếng đàn ngân đổi đời.
57. Yêu thương đường phúc.
58. Bác ái, vĩ đại lòng nhân.
59. Bác học ngọc người.
60. Bạc nhược, được khiếp vía.
61. Bán thua, mua rẻ.
62, Láng giềng, kiêng nợ.
63. Láng giềng xấu, giậu công khai.
64. Chủ quan, an mất.
65. Thù hằn, ngăn thiện.
66. Hận thù, mù tâm.
67. Siêng năng, tăng giàu.
68. Cần mẫn, nhận vàng.
69. Bẫy giương, thương mất.
70. Khinh thường, đường hiểm.
71. Chân chính, đỉnh người.
72. Thời cơ, thờ ơ ắt mất.
73. Ung dung, anh hùng mới có,
74. Kiềm chế, thế cao.
75. Nửa vời, rời chí.
76. Nụ cười, người hoa.
77. Duyên dáng, ngọc sáng của nàng.
78. Quên đêm bất nghĩa nhất trời
       Đêm ru giấc ngũ, đêm nuôi tình đời.
79. Mỗi tia sáng một câu thơ
Bài thơ ánh sáng đợi chờ trăng lên.
80. Hợp hòa, tòa phúc.
81. Việc lợi dân, cần làm trước.
82,. Đểu cáng, dáng người tâm quỷ.
83. Thái quá, phá đời.
84. Mức độ, ngộ thái quá.
85. Đói, nói nhiều điều.
86. Nghèo theo hội nghị.
87. Bất bình sinh bão.
88. Khôn ngoan phô, khờ dại lộ.
89. Làm nhục, ngục chờ.
90. Thành nhân trước, thành công sau
       Vì dân thủng ngực, rơi đầu sá chi.
91. Lăng mạ, vạ to.
92. Lễ phép, đẹp đời.
93. Lễ, mẹ văn minh.
94. Lưỡi, lưới mình.
95. Lời ngọc, lọc nói.
96. Lời vàng, sáng nói.
97. Nói láo, tạo thù.
98. Vầng dương trời, lương tâm đời
       Cả hai soi sáng, sáng soi cõi người.
99. Mới mẻ đẻ tiến bộ.
100. Mù quáng, sáng bỏ.
101. Mưu trí, lý khôn.
102. Nhẫn nại, bại không.
103. Cao thượng, hướng người.
104. Môi sinh thân mình giữ sạch.
105. Gian nan mình, bình an dân
Yêu người con Việt nhân văn, anh hùng.
106. Mạnh, lãnh thổ rộng một thời
         Hoa thơm rộng tỏa muôn đời bằng hương.
107. Lợi ích đích đến thông thường
         Lợi ích đích thực làm đường mới khôn.
108. Biết xấu, đấu vàng.
109. Kể công, nông cạn
110. Khoe khoang, mang dại.
111. Kiêu ngạo, tạo bại.
112. Lo toan, ngoan có.
113. Thẳng thắn, nắn đời.
114. Cao ngôi thấp đức, cực dân
         Kém tài ngai báu mất dần giang sơn.
115. Dở, nợ tình.
116. Hại người vì lợi lộc mình
Súc sinh, quỷ dữ mang hình người thôi.
117. Danh lợi trói tham, si.
118. Gièm pha, ma lực.
119. Hoạn nạn, nản chớ!
120. Bỏ dở, chở hay.
121. Khoe, che thực.
122. Tham, giam nghĩa.
123. Danh nức, đức suy.
124. Dạy người, trời mở trường đời
        Thầy Phật Chúa Thánh, quỷ mời phản gương.
126. Nhịn nhường, đường sáng.
127. Nhầm cầm, vạ đúng.
128. Làm phúc, đúc vàng.
129. Nản chí, phí sức.
130. Chứa đựng, xứng trời.
131. Chịu đựng, vững đời.
132. Ghen, đen lòng.
133. Ác đầu sông, không lành nước.
134. Khen mê, chê tỉnh.
135. Phóng sinh, rình bắt.
136. Công nghệ mua, thua người chắc.
137. Chinh đáng, rạng đời.
138. Thành người mục đích học hành
         Đau lòng thấy quỷ tung hoành nhân gian.
139. To trong nhỏ, cắt bỏ, gò
         Thương cây chết dở làm đồ chơi cây.
140. Thương đau dẫn đến thương nhau
         Tình thương thực sự phép màu nhân gian.
141. Ngục quỷ người cười, ngục người quỷ khóc.
142. Quen phá, lạ xây.
143. Rộng đẹp, hẹp xấu.
144. Trẻ hoa, già quả.
145. Bỏ thù, thu bạn.
146. Chậm chẳng thành, nhanh chắc được.
147. Mất xiềng gông, non sông được.
148. Tự do không, gông xiềng có.
149. Chính đạo, tạo người.
150. Cũ tối, mới sáng.
152. Sáng quá, loá mắt .
153. Siêng tươi, lười héo.
154. Lưng còng, lòng thẳng.
155. Chính xa, tà gần.
156. Lùi biến, tiến hằng.
157. Giận lùi, vui tiến.
158. Vào tà, ra chính.
159. Vào hoa, ra ngọc.
160 Nước giàu mạnh, hạnh phúc dân.
161. Nước nhân văn , dân lương thiện.
162. Nước bần, dân khổ.
163, Nước tụt hậu, xấu hổ dân.
164. Trì trệ, tệ mang.
165. Ưu đãi, hại ôm.
166. Núp, chụp lỗi.
167. Kính lúp, úp lỗi.
168. Chê, bê dở.
169. Hay trách, rách mang.
170. Mắt tinh, mình chẳng thấy.
171. Khôn lỏi, trói mình.
172. Trước đau, sau tránh.
173. Cay nghiệt, thiệt thân.
174. Thành nhân, cần lao.
175. Rác đổ, khổ dùng.
176. Chê phất, mất khen.
177. Đấu đá, phá mạnh.
178. Ấm bọc, bóc lạnh.
179. Ham nịnh, lĩnh đau.
180. Phá phách, ách mang.
181. Làm phúc, xúc vàng.
182. Buông được, rước mất.
183. Buông bỏ, có vui.
184. Chân lý, giản dị mang.
185. Tinh chữ trữ thơ.
186. Cứu khổ, tổ phúc.
187. Xô chớ, đỡ người.
188. Chạy chọt, xót đời.
189. Nịnh nọt, mọt đời.
190. Mảng chơi, rơi vực.
191. Đẹp mã, giả mang.
192. Lạc lối, tối tới.
193. Bỏ cũ, rủ mới.
194. Giả dối, tội thật.
195. Tham nhỏ, bỏ to.
196. Quên nợ, nhớ ơn.
197. Buồn lui, vui tiến.
198. Giúp khó, có giàu.
199. Nuông chiều, nhiều tật.
200. Tranh ăn, ngăn tiến.

08.2015

Posted Tháng Tám 27, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

ÁC   Leave a comment

              ÁC

Ôi! Cẩm tú giang sơn
Tổ ấm nhà Hồng Lạc
Biến nước thành bãi rác
Chẳng có gì ác hơn.
                           08.2015

Posted Tháng Tám 23, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

MỘT GIA ĐÌNH   Leave a comment

        MỘT GIA ĐÌNH

Núi Tiên mẹ, biển Rồng cha
Trăm con sông ngọc sinh ra trong tình
Hiếu, sông kết mẹ cha mình
Phúc, sông núi biển gia đình Rồng Tiên.
                                                       08.2015

Posted Tháng Tám 16, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

HOA   Leave a comment

                     HOA

Hoa thơm thần của phấn hương
Sức hút phi thường, quyến rũ mênh mông
Đẹp trong ngàn tía muôn hồng
Tốt trong kết quả mỗi bông ngọt lành
                                                              08.2015.

Posted Tháng Tám 15, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

CON ONG   Leave a comment

             CON ONG

Siêng năng làm mật, tổ xây
Cộng đồng, trật tự trong bầy thủy chung
Mẹ tôn chúa, sáng hiếu trung
Với thù, bám đốt đến cùng hy sinh
Sống như ong, sống quang vinh
Nên hoa thơm đẹp thắm tình với ong.
                                                        08.2015

Posted Tháng Tám 13, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

GIẤC MƠ HOA 2   Leave a comment

        GIẤC MƠ HOA 2

Thực mơ lấp lánh trời đêm
Bồng bềnh thiếu nữ êm đềm giấc hoa
Lung linh soi suối dãy nhà
Đường con dẫn lối xa xa cong mình.

Vườn hoa trước cửa thung thinh
Hồn hoa thắm nhập người xinh ngọc ngà
Thăng hoa trong giấc mơ hoa
Giấc nồng thơm đẹp bao la đất trời.

Hoa người, thiếu nữ hoa người
Làm nôi, hoa đất làm nôi ru hời
Hoa đời, thiếu nữ hoa đời
Hoa trời vằng vặc trăng soi hoa người.

Gương thần soi, giấc mộng soi
Dãy nhà xinh hóa lầu trời nguy nga
Đường cong thành thẳng sáng lòa
Suối trong xanh hóa Ngân Hà long lanh.

Tiên Nga thiếu nữ hóa thành
Tóc dài quấn đất trời xanh, tóc dài
Đẹp xinh hội tụ mắt nai
Đẹp xinh hội tụ lâu đài Đẹp Thơm.

Trăng ngà, thiếu nữ, hoa đơm
Toàn thơm đẹp Đất Trời ươm vườn Người
Mơ, hoa của Thực cây đời
Giấc hoa thiếu nữ nói lời ngọc tranh.
                                                            08.2015

Posted Tháng Tám 13, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

CON ỐC   Leave a comment

               CON ỐC

Rùa Vàng với ốc láng giềng
Nên hồn ốc đã linh thiêng Loa Thành
Chỉ đường lên với cao xanh
Chỉ đời kết chặt như đanh tên mình.
                                                    08.2015

Posted Tháng Tám 13, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.